Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: PhD; FoU

Prosjektperiode: Pågår

Prosjekt webside: http://www.ecomotive.com/

Prosjektleder/veileder navn: Arve Heistad:  arve.heistad@nmbu.no

PhD student/Masterstudenter:

Fasil Ejigu Eregno, PhD student (disputas høst 2017) fasil.eregno@nmbu.no,

Kaya Brekke Nilsen (2017), Chawan Ali Ahmed (2017), Magnus Reiakvam (2016), Honar Ahmed Said(2016)

Formål / Sammendrag:

Hovedformålet med disse aktivitetene er å etablerere en solid kunnskapsbase for forvaltning og utvikling av teknologi for kildeseparerte avløpssystemer.  Prosjektets hovedfokus er å identifisere kritiske faktorer med tanke på bruk av kildeseparete systemer i de mest sårbare nedbørfelt (drikkevannsinteresser), samt undersøke potensielle begrensninger og muligheter ved gjenbruk av vann (renset gråvann). Fjerning av virus og bakterier i rensesystem, ved etterfølgende infiltrasjon og under transport i grunnvanssonen er undersøkt under normale driftsbetingelser og ved ekstremnedbør. Bruk av renset gråvann i salatproduksjon er undersøkt og helserisiko vurdert med hensyn på smittestoffer og tungmetaller. Det søkes støtte for videreføring av prosjektet, bl.a. ved kartlegging av forekomst av komponenter fra kosmetikk i gråvann, samt opptak i planter/alger.

Delfinansiert av Ecomotive As

Publikasjoner:

Eregno, F. E., Eshetu, M., & Heistad, A. (2017). Treated Greywater Reuse for Hydroponic Lettuce Production in a Green Wall System – Quantitative health risk assessment. Water(Under review)

Eregno, F. E., & Heistad, A. (2017).Microbial pathogens removal efficiency of treated greywater disposal system and the risk of source water contamination – unsaturated filtration system and saturated flow condition (Manuscript)

MSC Projects:

Magnus Reiakvam, (2016). Reinsing av gråvatn i ulike lausmassefilter–eit kolonneforsøk. MSc Thesisat NMBU

Honar Ahmed Said, (2016). Masteravhandling om transport av bakterier og virus I morenejord (mettet sone)

Kaya Brekke, Forløpig tittel: Infiltrasjon av gråvann – effekt av kraftig nedbør på tilbakeholdelse av virus og fosfor. (Juni 2017).

Chawan Ali Ahmed (Juni2017). Kolloidalt sølv i gråvann – vurdering av renseeffekt og potensiell påvirkning av biofiltreringsprosess. (Juni 2017).