Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: Master/FoU

Prosjektperiode: Vår 2016/Vår 2017

Prosjektleder/veileder navn: Arve Heistad: arve.heistad@nmbu.no

Masterstudenter: Christoffer Berggren, Kristin Tindlund, Inga Potter, Asil Abdallah Abudayya.

Formål / Sammendrag:

I Norge er ca. 15% av befolkningen tilknyttet desentraliserte, private avløpsanlegg. Utslippene fra disse utgjør ca. 25 % av næringsstoff-utslippene fra avløpssektoren og er en betydelig faktor til forringelse av miljøkvalitet i våre vannresipienter. De utgjør også en potensiell trussel mot drikkevannsinteresser. Det er behov for opprydding  denne delen av sektoren. Det er også et behov for å studere kvalitative aspekter ved lokal overvannshåndtering.

Planlagt 2017/2018:

-Målinger av vannforbruk/forbruksvariasjoner i fritidsbebyggelse.

-Undersøkelse av eldre infiltrasjonsanlegg (Fosfor/levetid, hygieniske forhold)

-Oppfølging av minirenseanlegg og gråvannsanlegg under normal drift (samarbeid med Tilsynskontoret for mindre avløpsanlegg i Drammensregionen)

Publikasjoner (forventet):

Kristin Tindlund (Mai 2017): Vurdering av minirenseanlegg for fritidsbebyggelse – effekt av lange perioder uten tilførsel. Masteroppgave i samarbeid med COWI og Avløp Norge.

Christoffer Berggren (Mai 2017): Infiltrasjon av avløpsvann – konkurransedyktig, utdatert eller en løsning moden for revisjon (med fokus på næringsstoffer).Masteroppgave (Vann/Ind.øk.).

Inga Potter (Des.2017): Undersøkelse av store infiltrasjonsanlegg i Norge, Masteroppgave i samarbeid med Knut Robertsen, Asplan).

Asil Abdallah Abudayya(Des. 2017): Undersøkelse av rensepark for overvann i Ullensaker. (Masteroppgave i samarbeid med Ullensaker kommune).