Vedtekter for foreningen VAnnforsk

Offisielt etablert som VAnnforsk på etableringsmøte 29. september 2010.

 

1 Formål

VAnnforsk skal fremme forskning, utvikling og innovasjon i vannbransjen gjennom å:

 • bidra til at forskningsresultatene tas i bruk i vannbransjen
 • arbeide i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden
 • være en møteplass for forskere, rådgivere, teknologileverandører, sluttbrukere og andre aktører i vannbransjen
 • formidle informasjon om forskning, utvikling og innovasjon i vannbransjen
 • arbeide for å styrke finansieringsmulighetene for vannbransjen

 

2 Organisasjon

 

2.1 Foreningens navn

Foreningens navn er VAnnforsk og ble stiftet 16.04.2013

 

2.2 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

2.3 Medlemmer

Bedrifter og organisasjoner som har interesser innen FoU på vann- og avløpsområdet kan være medlemmer i VAnnforsk. Medlemskontingenten betales for kalenderåret. Utmelding fra VAnnforsk for kommende år må skje senest innen 31.10. året forut.

 

2.4 Årsmøte

Årsmøtet består av representanter for bedrifter og organisasjoner som er medlemmer. Hvert medlem har 1 – én stemme på årsmøtet.

Årsmøtet holdes innen 1. mai. Saker til årsmøtet skal være meldt til styret senest tre uker innen årsmøtedato. Årsmøtesaker sendes ut senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av styrets leder. Beslutninger i årsmøtet vedtas med simpelt flertall. Oppløsning og vedtektsendringer besluttes med 2/3 flertall. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten før årsmøtet.

Årsmøtet velger styre, styrets leder og nestleder, samt fastsetter årlige planer, budsjett og årskontingent for VAnnforsk. I tillegg godkjenner årsmøtet årlige prosjektregnskap, eventuelle vedtektsendringer og eventuell oppløsning. Årsmøteprotokollen skal signeres av 2 – to av medlemmene.

 

2.5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

2.6 Styret

VAnnforsk ledes av et styre på sju personer. Styret i VAnnforsk velges blant medlemmene og bør settes sammen av to representanter fra teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren, to representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vann- og avløpssektoren, og to representanter fra forskningsinstitusjoner. For hver av grupperingene velges det ett varamedlem blant medlemsvirksomhetene. Alle velges for to år om gangen. Varamedlemmer møter ved forfall i styret.

Styrets leder og nestleder velges blant de innvalgte styremedlemmer for ett år av gangen av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. En og samme person kan inneha styreverv i maks 6 år til sammen. Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelse eller dekning av utgifter til normalt styrearbeid. 

 

2.7 Styrets mandat

Styrets ansvar er å:

 • Bidra til å fremme prosjektsøknader
 • Støtte opp under utvikling av prosjektsøknader
 • Delta i prosjektenes styringsgrupper etter behov
 • Bidra til å formidle resultater fra prosjektene eller annen relevant vann- og avløpsforskning
 • Representere VAnnforsk i forhold til Forskningsrådet og andre bevilgende myndigheter
 • Fremme årlig planer og budsjetter
 • Gjennomføre vedtatte årlig planer og rapportere dette til Årsmøtet innenfor godkjente budsjetter

VAnnforsks signatur innehas av styrets leder og et styremedlem. Styret kan meddele prokura.

2.8 Valgkomité

Årsmøtet i VAnnforsk velger ny valgkomité etter forslag fra sittende styre. Valgkomiteen skal bestå av en representant fra teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren, en fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vann- og avløpssektoren, og en fra forskningsinstitusjoner. Valgkomiteen skal tilstrebe en fornuftig kontinuitet og rullering av styret.

 

2.9 Sekretariatet

Sekretariatet for VAnnforsk legges til Norsk Vann. Finansieringen søkes primært dekket med midler fra Norges Forskningsråd i tillegg til årskontingent fra medlemmene av VAnnforsk.

Sekretariatets oppgaver:

 • Legge til rette for styrets arbeid og utføre styrets vedtak
 • Markedsføre VAnnforsk sine tjenester og aktiviteter mot relevante målgrupper
 • Være kontaktorgan ovenfor medlemmer og andre målgrupper
 • Holde oversikt over medlemmene og fakturere årskontingenten

 

2.10 Oppløsning

Oppløsning av VAnnforsk kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Ved oppløsning skal årsmøtet avgjøre bruk av innestående midler.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av VAnnforsk. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtekts-endring, jfr. 2.4.

 

Vedtatt på årsmøtet 14.04.16