Norges Forskningsråd er hovedarenaen i Norge for finansiering av forskning. I tillegg fungerer Forskningsrådet som forskningspolitisk rådgiver og møteplass og nettverksbygger. En utfyllende beskrivelse er gitt i heftet «Om Norges Forskningsråd».

Forskningsrådet har fem divisjoner;

  • vitenskap
  • energi, ressurser og miljø
  • samfunn og helse
  • innovasjon
  • administrasjon

Finansiering av FoU-prosjekter skjer gjennom fem typer virkemidler.  For vannsektoren er det de ulike programmene som er de mest aktuelle finansieringskildene. For øyeblikket er det ingen programmer som er direkte rettet inn mot vannsektoren (se beskrivelse nedenfor), men det finnes allikevel mange muligheter for støtte. Programmene favner ofte over et bredt område. Utlysninger (vanligvis årlig) knyttet til programmene spesifiserer hvilke tema som det er ønskelig å bevilge midler til for det aktuelle året.

Andre virkemidler som også er aktuelle for vannsektoren:

Nedenfor er det gitt et gjennomgang av de mest aktuelle programmene innen Forskningsrådet for vann- og avløpsbransjen.

BIA – Brukerstyrt Innovasjonsarena

BIAs egen nettside. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer er rettet direkte mot bedrifter som vil utvikle sin egen bedrift eller næring. Dette er et hovedvirkemiddel i Forskningsrådets satsing på næringsrettet forskning og utvikling (FoU). Det er brukerne som legger premissene, og Forskningsrådet skaper en arena for samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer når det gjelder initiering, planlegging og gjennomføring av forskningen.

Det forutsettes minst 50 prosent medfinansiering fra næringslivet. Brukerstyrt forskning skal stimulere til FoU-satsing i næringslivet, og er således et virkemiddel som skal øke næringslivets egen FoU-innsats.

BIA har årlige utlysninger, vanligvis med frist 15. februar. For 2012 er det bevilget 450 millioner (fordeles over 4 år, tildeling skjer i 2012). I tillegg oppfordres det til innsendelse av en prosjektskisse, slik at prosjektet kan vurderes utfra kriterier i BIA. Hvis prosjektet passer bedre inn i andre programmer i Forskningsrådet, henvises de til dette programmet. Frist for prosjektskisse er i 2012 satt til 5. januar.

NORKLIMA – Klimaendringer og konsekvenser for Norge

NORKLIMAs nettside. NORKLIMA er et av Forskningsrådets store programmer, og løper i tidsrommet 2004 – 2013. Siden programmet nærmer seg slutten er beløpene som lyses ut begrenset. Men det vil være en utlysning også i 2012. Programmet rommer flere viktige tema for vannsektoren. Hvis den kommende utlysningen også fokuserer på tema knyttet opp mot de utfordringene vannsektoren møter i et endret klima, vil dette være en meget aktuelt finansieringskilde.

Miljø 2015

Miljø 2015 nettside. Norsk miljøforskning mot 2015 – er et bredt, tverrfaglig forskningsprogram som skal gi kunnskap om sentrale miljøspørsmål og danne grunnlag for framtidig politikkutforming. Særlig aktuelt for vannsektoren er utlysningen for 2012. Det er mulig at forskningsutfordringer knytte til Vanndirektivet vil være et av fokusområdene i denne utlysningen.