Navn Kontaktperson Innhold Partnere Periode Nettside
Regnbyge -3M Dag Lauvås, Drammen kommune Formålet er å redusere overløp, flomskader, forurensingsutslipp og ressursbehov for fremtidig kapasitetsøkning ved helhetlig overvåkning, modellering og aktiv styring av avløpsstrømmer for ledningsnett, renseanlegg og resipient.   Drammen kommune, Trondheim kommune, VAV, SINTEF, NMBU, NTNU, met.no, Rosim, HiBV, HiØ 2014–16 Link
DESSIN (Demonstrate that Ecosystem Services are Enabling Innovation in the Water Sector) Herman Helness, SINTEF Demonstrere og promotere innovative løsninger til vann-relaterte utfordringer med fokus på vannkvalitet og implementeringen av vannforskriften. I Oslo skal det testes ut 2 ulike løsninger for lokal rensing i overløp.  VAV, SINTEF, LKI, Inrigo, UFT 2014–17 Link
No Dig Challenge – Gravefri tilkobling til rehabilitert vannledning Benedicte Kjørsvik, VAV Utvikling av gravefri tilkobling av stikkledning vann. VAV, Leverandørutviklingsprogrammet, SSTT, Norsk Vann 2014– Link
Utvikling av 3D-produktbibliotek for infrastruktur under bakken. Eivind Åsnes, VAV Utvikling av et åpent produktbibliotek i 3D, som driftes og forvaltes slik at produktleverandørene enkelt, åpent og smidig kan oppdatere sine produkter til enhver tid. Vianova Systems AS, VAV, Baezeni Ltd, ViaNova Plan og Trafikk AS, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Norsk Vann, VAV 2015–17  
E3WDM (Efficient, Effective, Economic water demand Management in the Growing Oslo City) Rita Ugarelli, SINTEF Effektiv og økonomisk forvaltning av vannbehovet i Oslo. Det sees på trykkstyring og lekkasjereduksjon.  SINTEF, Powel, VAV, IDEA-RT, Leif Kølner Ingeniørfirma, Kamstrup, National Technical University of Athens 2015–18 Link
DOMQUA Lars Hem, VAV DomQua er et nordisk FoU prosjekt som skal se på utviklingen av NOM i råvann og hvilke effekter dette har for vannbehandlingen. NIVA, VAV 2014– Link
Impacts of climate change of the association between extreme weather events and waterborne illness  NN, FHI Studere sammenhengen mellom klimaforhold og drikkevannsbåren mage-tarminfeksjon. Detaljerte data om vannkvalitet, nedbør, flommer og sykdomsforekomst skal sammenstilles. Forskningsrådet (finansiering), FHI, Norsk Vann, 28 (32) vannverk. 2015–18  
Biogass 2020 Per Wennerberg, Østfold fylkeskommune Prosjektet skal samle kunnskap om biogass gjennom en felles, sterk samhandlingsplattform.   
Prosjektet skal stimulere:
• Teknisk utvikling og nye metoder for produksjon av biogass
• Investeringer i biogassproduksjon og -bruk
• Øke bruk av biogass primært innen transportsektoren og til produksjon av elektrisitet
Inter-reg-prosjekt med ca. 30 partnere i Norge, Sverige, Danmark. Vestfold, Akershus, Telemark, Buskerud, samt EGE, REN og VAV fra Oslo kommune, VEAS og OREEC. 2015–20 Link
Forprosjekt nasjonalt testsenter Sigurd Grande, VAV Utvikling av et kompetansesenter for ledningsteknologi på Ås i tilknytning til NMBU. VAV, Norsk Vann, RIN 2016–17  
Samfunnsoptimale investeringer i robust drikkevannsinfrastruktur Lars Hem, VAV Vurdere kost/nytte-metodikk ved investeringer i drikkevannsinfrastruktur, der nytten måles opp mot de positive effektene drikkevannsleveransen har. SINTEF Teknikk og Samfunn, VAV, RFFH 2015–16  
Optimalisering Oslofjordmodell Julia Kvitsjøen, VAV Videreutvikling av en hydraulisk modell for Oslofjorden som skal vise en sammenheng mellom belastning fra avløpsutslipp til fjorden og vannkvalitet ved badeplassene i Oslo. VAV, DHI, NIVA 2014–16  
DiVA (Digital VA-forvaltning) Johnny Ødegård, Norconsult. Anette Kveldsvik Desjardins, Asplan Viak AS Utvikle et produkt som ivaretar VA-bransjens vedlikeholdsetterslep, kombinert med høy befolkningsvekst, høy urbanisering og klimaendringer gjennom strategisk planlegging og valg av ressursoptimaliserende tiltak.  Prosjektet har som må å utvikle en digital veileder for utarbeidelse av hoved- og saneringsplaner for ledningsnett Norconsult, Asplan Viak, Rosim, SINTEF, NTNU, Breivoll Inspection Technology, Norsk Vann, kommuner, leverandører, produsenter, entreprenører 2012–17