Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: phd

Prosjektperiode: 2014-2019

Prosjektleder/veileder navn: Oddvar Lindholm: oddvar.lindholm@nmbu.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Jon Arne Engan: jon.arne.engan@nmbu.no

Formål / Sammendrag:

Modellering av urbane pluviale flommer med 2D hydrauliske modeller og avanserte metoder for inputdata, for eksempel nedbør fra værradar, differensiert infiltrasjon/evatranspirasjon etter arealbruk, ruhet osv. Problemer det jobbes med er blant annet hvordan kalibrere modellene, hvordan jobbe smart med de store datamengder som modellene krever, alternative metoder for innsamling av grunnlagsdata. Anvendelse av modellene: kartlegging av og utprøving av tiltak for å redusere sårbarhet og flomfare.

Publikasjoner:

4 masteroppgaver innen temaet:

Alexander Nymo Myrvoll: Utprøving av metodikk for produksjon av aktsomhetskart for flomfare i urbane områder.

David Murtnes: Urbane flomveier : generering av drenslinjer for området Solumstrand i Drammen ved bruk av ArcGIS.

Jarle Andre Johansen & Hans Jakob Saxe Moldekleiv: Utprøving av metodikker for modellering av overvann i et urbant område ved bruk av ArcGIS, MIKE21 og MIKE FLOOD.

Kristin Abry: Modellering av overvann i et urbant område ved bruk av ArcGIS og MIKE 21 med fokus på overflateruhet og infiltrasjon.