Endring i mengde og sammensetning av naturlig organisk materiale i vann – betydning for vannforsyningen

NOMiNOR er et prosjektinitiativ som tar for seg naturlig organisk materiale (NOM – humus) i  i hele vannforsyningssystemet; kilde/nedbørfelt, vannbehandling og distribusjonssystemet. Prosjektet skal gi grunnlaget for en mer kunnskapsbasert utvikling i retning av sikrere og mer bærekraftige (ressurseffektive) vannforsyningssystemer – som er bedre tilpasset effektene av klimaendringer.

Gjennom bedre analysemetodikk og forståelse av fremtidig utvikling i NOM i vann vil prosjektet:

  • gi tryggere vannforsyning gjennom bedre prosesstyring og dimensjonering
  • gi økt bærekraft i vannforsyningen gjennom optimalisering av vannbehandlingsmetoder
  • bedømme/forutsi framtidig behov for behandling

Det er gjennom de siste ti år observert en økning i fargetallet i overflatevann grunnet økt mengde NOM. Denne problemstillingen er beskrevet i mange ulike utredninger. I Norsk Vann rapport B14 ”Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren – forprosjekt” er problemstillingen omtalt slik; Økt utvasking av naturlig organisk materiale, sannsynlig kobling til klimaendringer, med påfølgende økt belastning på råvannskilder (Sør- og Østlandet). Økt nedbør i fullsirkulasjonsperioder (vår, senhøst) kan gi langvarig forverret råvannskvalitet. Dette gir økt farge og behov for oppgradert vannbehandling som igjen gir økonomiske og driftsmessige konsekvenser.

I Sverige er det igangsatt et større forskningsprosjekt knyttet til økt fargetall i vannkilder – ”The Color of Water – interplay with climate, and effects on drinking water supply” – CoW (http://www.geo.uu.se/cow/index.html). Prosjektet har flere ulike arbeidspakker, inkludert fargetallsutviklingens betydning for vannbehandling.

I mai 2011 ble det avholdt møte i regi av VAnnforsk, mellom norske NOM-forskere, vannverk fra Sverige og Norge, og sentrale personer i det svenske prosjektet for å utveksle erfaringer og kunnskap. Et oppfølgingsmøte for å danne et norsk prosjekt ble holdt på UiO 31. august. Forskningsmiljøene som arbeider med NOM var representert, sammen med sluttbrukere og leverandør. NOMiNOR ble etablert på bakgrunnen av denne prosessen og er nå i oppstartsfasen.

Mer informasjon om prosjektet kan fås ved henvendelse til Ståle Haaland, Bioforsk, eller Bjørnar Eikebrokk, SINTEF.