Seminar host 2015 snapshotTorsdag 26.november var vannforskning i Norge tema på høstseminaret til VAnnforsk. Seminaret hadde lokket 33 deltagere til å komme og høre siste nytt om spennende prosjekter som pågår rundt i landet.  Det var mange praktiske problemstillinger som ble presentert og tilbakemeldingene fra flere av deltagerne var at dette burde flere fått med seg. En imponerende samling med prosjekter som viser at det jobbes godt i norske FoU-miljøer!

Alle prosjektene som ble presentert var med utgangspunkt i problemstillinger fra kommunene og besto av ulike utfordringer knyttet til klimaendringer og strengere krav til rensing og utslipp av avløpsvann.  Prosjektene ble presentert både fra forskningsståsted og fra sluttbrukerne. Sluttbrukerne var blitt utfordret til å si litt om motivasjonen for å bli med i prosjektet og hvordan de skal bruke resultatene videre.

 

Ønsker du å vite mer om prosjektene så ligger alle presentasjonene nederst i denne artiklen.

 

Fra Sintef og Krüger Kaldnes fikk vi høre om RECOVER og hvordan det har satt fokus på utnyttelse og gjenvinning av ressursene i avløpsvannet. Målet for prosjektet er å utvikle kunnskap som kan brukes for å utvikle produkter og tjenester knyttet til ressursene i avløpsvannet.  Det skal ikke utvikles noe produkt gjennom prosjektet, det skal bidra til kompetanseoppbygging som igjen kan finne løsninger på fosforutfordningen.  Dagens renseanlegg skal utvikles til biofabrikk hvor det produseres energi, brukes ”grønne kjemikalier” og skapes ressurser.

 

Fra Aquateam Cowi og Ullensaker kommune fikk vi presentert to prosjekter, Humustek og Lavfos. Ullensaker har utfordringer med økt humus på UniVann sitt vannverk Sjunken.  De bygger nytt anlegg med vannkilde Hurdalssjøen, men ønsker å se på muligheten for å beholde Sjunken som reservevannforsyning.  Humusteks målsetting er å videreutvikle HumusTek til en energi- og kostnadseffektiv og robust teknologi for rensing av humusholdig drikkevann. Lavfos prosjeket ser på mulighetene for å fjerne fosfor helt ned til < 0,1 mg P/l på utløpet fra renseanlegget ved Gardermoen renseanlegg.  Bakgrunnen for dette er ny utslippstillatelse for anleggene Gardermoen og Kløfta, hvor utslippene til Leira skal minskes for å redusere belastingen på vassdraget.

 

KLIMA 2050 ble presentert av Sintef og Weber.  De fortalte om overvannspakken i Klima 2050.  I prosjektet ser de på hvordan forurenset overvann fra veier og flyplasser kan håndteres med bruk av ulike filtermaterialer.  Prosjektet ønsker flere kommuner inn for samarbeid om overvann.  Trondheim kommune er eneste kommune som er med til nå.  I prosjektet ser de på hvordan Filtralight, et Leca produkt, kan brukes og hvilke renseegenskaper det har. Webers motivasjon for å bli med i prosjektet er for å bidra som leverandør av robuste komponenter til infrastrukturen og ny bruk av materialet.  Det testes bl a ut hvor mye vann som kan holdes tilbake før det må slippe vann i forbindelse med grønne tak. 

 

Regnbyge 3M ser på hvordan vi kan utnytte eksiterende ledningsnett og renseanlegg optimalt med kraftige nedbørepisoder. Kan ledig kapasitet i ulike deler av byen utnyttes bedre for å redusere overløpsutslipp og få jevnet ut tilførslene til renseanleggene.  Oslo VAV er med i prosjektet på utstyrssiden.  Nytt måleutstyr for overløp testes ut og kalibrering av nedbørmålere mot værradar et to av områdene Oslo VAV har engasjert seg i.

 

DESSIN er et større EU støttet prosjekt hvor Hoffselva i Oslo er democase. Her skal det testes ut løsninger for lokal rensing av overløpsvann via to ulike renseløsninger.  For Oslo VAV var det interessant å bli med på dette prosjektet siden de har mange lokale overløp som avlaster til lokale elver/bekker.

 

Water Quality Tools er et prosjekt ledet av Niva hvor det er sett på vannkvaliteten i Oslofjorden i tilknytning til bading.  Når og hvordan bør det varsles ved nedbør og hvor stor er sannsynligheten for infeksjon ved å bade rett etter nedbørhendelsen er spørsmål som man ønsket å se nærmere på i prosjektet.  Fjordmodellen utviklet gir bl.a svar på hvordan forurensning spres under ulike vindforhold og hvordan forurensningene spres i fjorden.  VAV er med i dette siden det er stor risiko for at utslipp fra avløpsvann kan påvirke badeplassene som er etablert i Oslo. 

 

DIVA – digitalt verktøy for VA-forvaltning ble presentert av Asplan Viak og Oppegård kommune. Målet med prosjektet er en mer effektiv saneringsplanlegging – sikre sanering av rett ledning til rett tid med rett metode.  Det vil gi økonomiske besparelser for kommunene. Kommunenes forventninger til prosjektet er at DIVA-guiden skal bli et nyttig verktøy for kommunene og deres rådgivere. DIVA-guiden  skal bidra til at kommunene får utarbeidet saneringsplaner (fornyelsesplaner) med god kvalitet, og gjøre det enklere å videreutvikle/revidere planene fremover.  Fra brukerperspektivet via Oppegård kommune kom det fram at de foreløpig ikke vet så mye om prosjektet ennå, men at de ser fram til resultatet og er spente på bruken av verktøyet. 

 

Harsha Ratnawera, NMBU avrundet dagen med å ta opp viktigheten av rekruttering og synlighet.  Det pågår nå  FoU prosjekter innen VA for ca. 300 mill. kr i Norge.  Vi som er i bransjen har et ansvar for å bringe dette videre og kommunisere dette slik at studenter og andre ser at det  finnes mange muligheter for de som ønsker.

 

Program Seminar VAnnforsk 26112015 endelig
Velkommen og JPI Velkommen_Rapport fra WG3 sessions JPI Workshop_Herman_Helness
RECOVER RECOVER_SINTEF_Herman_Helness
  RECOVER_KrugerKaldnes_Bjorn_Rydtun
Humustek og Lavfos Humustek_Lavfos_AquateamCowi_Eilen A Vik
  HumusTek_Lavfos_Ullensaker_kommune_Ingar_Tranum
Overvannspakken i Klima 2050 Klima_2050_SINTEF_Kamal_Azrague
  Klima_2050_Weber Leca Jaran Wood
Regnbyge 3M Regnbyge3M_NMBU_Harsha_Ratnaweera
  Regnbyge 3M Oslo kommune VAV_ThomasMartinsen
DESSIN DESSIN_SINTEF_Herman_Helness
  DESSIN Oslo kommune_VAV_Frode Hult
Water Qualtiy Tools WaterQualityTools_NIVA_Ingunn_Tryland
  Waterqualitytoolsprosjektet_Oslo_kommune_VAV_Anna-Lena_Beschorner
DIVA DIVA prosjektet_AsplanViak_Anette_K_Desjardins
  DIVA_Oppegard_kommune_Randi_Aamodt
Utdanningsprosjekter Utdanningsprosjekter_NMBU_Harsha_Rataweera
Strategiprosess Vannforsk Strategiprosess_Vannforsk_Kjetil_Furuberg