Phd- og Masterprosjekter

Her er en oversikt over våre Phd- og Masterprosjekter.
Til FoU-prosjekterTil andre prosjekter

Bioaugmented MBR system for the treatment of textile wastewate

The aim of this study is to investigate the performance of bioagmented MBR system for  the  treatment of  textile  wastewater under  laboratory  conditions.

Quantitative Microbial Risk Assessment for Drinking Water: Dose-Response Theory and Virus Filtration Dynamics

Temaet er modeller for å beregne smitterisiko fra drikkevann. Første del er teoretiske studier av dose-respons-modeller for mikrobiell smitte. Andre del er et pilot-skala eksperimentelt studium av virus- og bakteriefjerning i sandfilter for drikkevann.

Økonomisk og resilient overvannshåndtering for en by i vekst og et klima i endring

Prosjektet vil utvikle et system for å beslutte hvilke løsninger for håndtering av overvann som gir størst økonomisk nytte for samfunnet og som også tar hensyn til forventede klimaendringer.

Modellering av urbane pluviale flommer med 2D hydrauliske modeller og avanserte metoder for inputdata

Modellering av urbane pluviale flommer med 2D hydrauliske modeller og avanserte metoder for inputdata, for eksempel nedbør fra værradar, differensiert infiltrasjon/evatranspirasjon etter arealbruk, ruhet osv.

Image anaysis in coagulation process control

The main objectives of the research work were (i) to observe and evaluate particles (flocs) appearing during wastewater coagulation process by image analysis techniques (ii) to develop the floc sensor prototype to improve coagulation dosing control system.

Improve Internet of Things for sewer system using GIS and Deep Learning

Use Internet of Things to monitor and control sewer system. Improve sewer control use Machine Learning and Deep Learning. Hydraulic simulation of sewer system.

Invers-modellering for virustransport i et sandfilter

Formålet er å bruke data fra Vegard Nilsens PhD-prosjekt for å tilpasse en dynamisk matematisk modell for filtrering av suspendert stoff og virus.

Vannforbruk og avløpsmengder som grunnlag for planlegging og dimensjonering av separate avløpsrenseanlegg

Formålet er å sammenstille eksisterende data og innhente noe nye data om vannforbruk i fritidsboliger.

Mechanisms of simultaneous removal of particles and phosphates with coagulants of different OH/Al ratio and organic coagulants

The aim is to conduct a set of experiments to study the simultaneous removal of particles and phosphates.

Improvement of plant availability of phosphates in coagulated sludge

The purpose of work is to compare the ability of plants to uptake phosphorus from sludge biological treatment, sludge obtained by chemical precipitation and commercial fertiliser in the long term.

Improved biological and chemical processes with advanced process control

This work is to develop a concept for a process control module covering the both biological and chemical unit processes of a WWTP enabling full automation and increased process performance.

Improvement of sludge dewatering and reject water handling

The research is on topic «Improvement of sludge dewatering and reject water handling». The sludge is produced after anaerobic digestion of sewage sludge with consistent biogas production.

Evaluation of MBBR for Resources Recovery

Recent advancement in wastewater treatment technology showed that there is increasing interest to develop biological systems for removal and recovery of valuable resources such as phosphorus and nitrogen from industrial and domestic wastewater.

Green roofs for reduction of stormwater runoff in cold climate

Several researchers are studying the effect of extensive green roofs on stormwater runoff. None of these are related to the performance in cold climate, like the Norwegian.

Suitability of adsorbent amended media for infiltration based swales

The PhD project investigates the suitability of adsorbent amended media for infiltration based swales.

Biological methods for micropollutants removal

The PhD research work is focusing on the biological methods for micropollutants removal.

Nanofiltration in food production- fat recovery

Industrial PhD established in partnership with a private Norwegian Company working within the field of the production of nutritional and pharmaceutical products based on omega3 fat.

Climate change impacts on the water cycle

The overall topic of the PhD work is climate change impacts on the water cycle.

Consulting companies as a promoter of Infrastructure Asset

PhD prosjektet fokuserer på den ekstra kompleksiteten som den sosiale siden av vanntjenester medfører.

Localizing and quantifying the level of I/I in sewer systems

The aim of this project is applying commonly used and advanced methods of localizing and quantifying the level of I/I in sewer systems, and identifying advantages and limitations of each method.

Optimizing the performance of a water distribution system (WDS) in terms of water saving, reducing energy consumptions and environmental impacts

This research aims at optimizing the performance of a water distribution system (WDS) in terms of water saving and reduction of energy consumptions and consequently environmental impacts, developing appropriate methodologies and tools.

Treatment of runoff from landfills

Research related to treatment of runoff from landfills.

Resource recovery from concentrated flows at wastewater treatment plants

The PhD research focus on resource recovery (phosphorous, nitrogen and carbon) from concentrated flows at wastewater treatment plants.

Forvaltning av vann- og avløpsnett

Hovedemnet for doktorgraden er forvaltning av vann- og avløpsnett, hvor målene er å definere en metode for å beregne bærekraftig langsiktig fornyelse og å finne nødvendige investeringer i de norske VA nettene for de neste 50 årene.

Stormwater management in urban areas using blue-green solutions

The PhD research is focused on stormwater management in urban areas using blue-green solutions.

Advanced treatment of produced water by ceramic membrane filtration

The research is focused on fouling mitigation and control by high-frequency backpulsing and chemical cleaning methods.

Undersøkelse av cyanobakterier, vannkvalitet og giftproduksjon i 6 vann i Vestfold

Blågrønne bakterier (cyanobakterier), vannkvalitet, giftproduksjon og helse.

Sustainable farming of indigenous Arctic char in open pens in Telemark lakes

Formålet er å utvikle bærekraftig oppdrett av stedegen røye, gjennom kunnskapssamarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører.

Effekter av avrenning fra vei

Prosjekt: Effekter av avrenning fra vei. Effekter av avrenning fra vei og veisalting på omliggende områder og vannforekomster; grunnvann, elver, bekker og innsjøer.

Kvikksølvinnhold i ferskvann; Sedimenter, vann og fisk

Kvikksølvnivåer og -variasjoner i ferskvannsfisk og sedimenter, og mekanismer som styrer dette.

Jordskred, bruk av modellering for økt forutsigbarhet og varsling

Bruk av ulike typer modeller for å gi økt forutsigbarhet for jordskred, blant annet knyttet til klimaendringer og økt nedbør.

Adferds- og habitatsstudier på fisk

Øke kunnskapen om vandringsmønstre og adferd hos fisk, også knyttet til endring I miljøet, for eksempel knyttet til regulering og vannføringsendringer.

Fysiske, kjemiske og biologiske effekter av skogbrann på innsjøer (PYROWATER)

Studere fysisk kjemiske og biologiske effekter av skogbrann på innsjøer etter Frolandsbrannen i juni 2008.

Utvikling av effektive metoder for å fjerne hydrogensulfid fra vann

Formålet er å utvikle effektive metoder for å fjerne hydrogensulfid fra vann med fokus på biologiske prosesser hvor nitrat brukes som elektron akseptor.

Forbedring av rensingen av drikkevann ved Seierstad anlegget

Formålet er å forbedre rensingen av drikkevann ved Seierstad anlegget i Larvik ved å velge beste fellingskjemikalium (‘koagulant’), riktig dosering og tilsetning.

Promoting green production in urban and semi-urban areas

The PhD-work shall focus on water-based growing systems and/or water management in urban and semi-urban areas, with main attention on how water and nutrients can be recycled and utilized for growth of green plants for consumption, and/or for aesthetical and recreational purposes.

Natural Organic Matter (NOM) in nordic drinking waters

Studere effekter av regionale drivere og type nedbørsfelt på NOM kvalitet med relevans for drikkevannsanlegg.

Anaerobic treatment of saline high organic strength waste water from the oil and gas industry

The objective of this research was to investigate the effect of high salt concentrations (sodium, potassium, calcium and sulfate) on anaerobic treatment.

Membrane bioreactor of domestic wastewater applied to low income countries

Prosjektleder/veileder navn: Roald Kommedal, Torleiv Bilstad.

Evaluation of Salsnes filter mesh size preceeding a fixed film for BOD removal

Prosjektleder/veileder navn: Torleiv Bilstad, Ashish Sahu, Bjørn Rusten and Leif Ydstebø.

Production of Smart Water for IOR

The objective of the research is production of Smart Water for IOR by treating seawater and produced water by NF membranes.

Usage of polymers for Enhanced Oil Recovery

Usage of polymers for Enhanced Oil Recovery.