Mange interessante norske forskningsprosjekter!

VAnnforsk inviterte til seminar 29 november for å vise fram resultater, erfaringer og innhold i norske forskningsprosjekter. Over tretti fremmøtte fra sluttbrukere, forskningsinstitusjoner og rådgivere fikk en omfattende gjennomgang av prosjektene. En trend i prosjektene er fokus på anvendt forskning og god kommunikasjon med brukerne av resultatene.

 

VAnnforsk sitt seminar ”Vannforskning i Norge – presentasjon av norske forskningsprosjekter” er en gjentagelse av tilsvarende seminar i fjor. Nedenfor er det gitt en kort omtale av noen av de presenterte prosjektene. Alle presentasjonene fra dagen er tilgjengelige her.

vannforsk_bilde-fra-salen

RECOVER
Bedre utnyttelse av ressurser i avløpsvannet er målsetting for RECOVER. Prosjektet er 5- årig fra 2015 til 2020. Partnere er Cambi, Doscon, Krüger-Kaldnes, Norconsult, NMBU, NTNU og SINTEF. I tillegg er det samarbeid med flere anleggseiere. Resultater fra innledende kartlegging av sammensetning av avløpsvannet i Norge ble presentert.

 

Klima 2050
I Klima 2050 er det flere ulike arbeidspakker. Overvann er en av disse. Arbeid med uttesting av ulike infiltrasjonsløsninger står i sentrum. Storm Aqua er en av partnerne i prosjektet, og viste frem uttesting av infiltrasjonsløsninger ved bruk av ulike typer permeabelt dekke. De vektla hele livsløpet til løsningene, og god dialog med sluttbrukerne.

 

Tom-Baade Mathisen, Norconsult, pekte på behovet for å komme i gang med overvannstiltak i allerede etablerte områder så raskt som mulig, og da i et godt samarbeid med blant annet landskapsarkitekter.

 

Salsnes CEPT

Kjemisk støttet mekanisk filtrering – tilsetning av polymer foran Salsnes filter (CEPT). I forsøkene har dette gitt 15 til 25 % økt fjerning av TSS. Forsøkene utført av AquateamCOWI. Løsningen gir også nye markedsmuligheter, blant annet som en viktig del av anlegg hvor økt energiutnyttelse er målet. Salsnes filtre med CEPT benyttes etter forbehandling for å ta ut mest mulig slam/KOF ut av vannstrømmen, som igjen pumpes rett over til råtnetanken. Dette uttaket av energirikt slam bidrar til å optimaliseres energiproduksjon. Typisk fjernes 60 til 70% av KOF.

 

BIOGASS 2020

Nordisk Interreg prosjekt hvor de norske partnerne er fylkeskommunene rundt Oslofjorden. Målet er å bygge opp et bestående nettverk for å benytte det fulle potensiale for produksjon av biogass rundt Oslofjorden, og benyttelse av denne biogassen. Det overordnede perspektivet her er sirkulær bioøkonomi; utnyttelse av ressursene på en bærekraftig måte. Prosjektet startet i 2016 og har allerede produsert en markedsrapport (se http://biogassoslofjord.no/prosjektet ), hvor man ser på utnyttelse av biogass i regionen og teoretisk potensiale for produksjon. Det er indentifisert et potensiale som er ca. tre ganger dagens produksjon. Videre er rapport om verdiskapning av biogass på Østlandet også publisert.

 

DOMQUA
Økt fargetall gir redusert produksjonskapasitet i vannbehandlingen. Derfor er gode prognoser for økt fargetall i vannkilder svært viktig. Videre kan andre typer organisk innhold ved f. eks. økt algevekst, gi utfordringer med lukt og smak. Målet med Domqua er å gi prediksjoner for mengde og type organisk innhold (DOM) i drikkevannskilder i Norden. Prosjektet avsluttes våren 2017. Det konkluderes i prosjektet at brunifisering vil fortsette grunnet mer nedbør (klimaforandringer) og fortsatt noe redusert sur nedbør, men det vil være variasjoner. Se mer på www.niva.no/domqua

 

PROGNOS
PROGNOS aims to develop an integrated approach that couples’ high frequency (HF) lake monitoring data to dynamic water quality models to forecast short-term changes in two specific water quality threats: the occurrence of nuisance algal blooms and high levels of dissolved organic carbon (DOC). More information is available on the website: http://prognoswater.org/

 

NOMiNOR

Prosjektet kartlegger hvilke faktorer som styrer fargetallsutviklingen i 10 nedbørsfelt basert på modellering av de viktigste driverne. Utfra dette er det gjort prediksjoner av kommende fargetallsutvikling. Videre benyttes avanserte analysemetoder for å fraksjonere og vurdere sammensetningen av organisk innhold i råvann, fjerning i de ulike vannbehandlingstrinnene og i ferdig produsert vann. Optimaliseringspotensiale i vannbehandlingen for de ulike vannverkene er kartlagt. Erfaringsutveksling mellom vannverkene og ”benchmarking” av vannbehandlingen er en viktig del av prosjektet.